Конкурсот за запишување студенти во академската 2017/2018 година може да го погледнете овде

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС НА НОВИ СТУДЕНТИ НА ДОДИПЛОМСКИ
СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2016/2017 ГОДИНА

1. Диплома за завршено средно образование,
2. Свидетелства за секоја завршена година од средно образование,
3. 2 фотографии,
4. Извод од матична книга на родени,
5. Уверение за државјанство.

Документи за упис на нови студенти во академската 2016/2017

Потребна документација и начин на аплицирање за редовни студенти за регулирање на привремен престој на странски студенти во РМ

Привремен престој на странски студенти во РМ се одобрува по поднесување на потребната документација од страна на студентот:

1.Документација за аплицирање за редовен студент во Р.Македонија која по прв пат се доставува во ДКП на РМ во соодветната земја:
– Потврда за редовен студент од Универзитетот-Факултетот
– Наставна програма за предвиденото образование во Р.Македонија издадена од надлежната образовна установа во РМ во која странецот е примен на школување-студирање, во која е определено времето на школување – студирање, како и условите за запишување на секоја натамошна учебна, односно студиска година,
– Потврда од надлежна институција дека против лицето не е осудувано и против него не се води кривична постапка

2. Документација за аплицирање за Привремен Престој на странски студенти во РМ која по прв пат се доставува во МВР на РМ во соодветниот град на студирање:
– Потврда дека е редовен студент
– Решение за одобрен Привремен Престој во РМ( го добива преку ДКП на РМ во матичната земја)
– Потврда за осигурување
– Доказ дека има обезбедено сместување
– Важечка ПИ со фотокопија заверена кај нотар, со важност најмалку три месеца повеќе од дозволениот престој
– Потврда од надлежна институција дека против лицето не е осудувано и против него не се води кривична постапка
– Доказ за средства за издржување за време на школувањето (Банковна сметка)
– Една фотографија 3х3,5 см
– Уплата за издавање на Дозвола за Привремен Престој

Преземете го флаерот овде.

Почитувани студенти,

Подолу се објавени потребните трансакциски сметки на МИТ Универзитет Скопје:

Денарска сметка во Алфа банка: PP10 или PP30.

Денарска сметка во Халк банка: PP10 или PP30.

Девизна сметка во Халк банкаовде.

 

Со почит,

МИТ Универзитет Скопје

Мотивирање на студентите за сопствено усовршување и надоградување со цел подготвен настап на пазарот на трудот.

Развивање и усовршување на знаења и вештини кај студентите кои се бараат на пазарот на трудот.

Овозможување на практично искуство преку работа во организации.

Овозможување на трајно вработување на амбициозните студенти.

Овозможување контакт на студентите со работодавците.

Едукација на студентите.

 

Центар за квалитет и развој на кариера на студентите:

Емаил: careers@mit.edu.mk

Студенти

0

Предмети

0

Вработени

0

Локации

0