Нашиот Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија има примарна мисија за ориентација на своите студенти кон иднината и фокус за профилирање на кадри кои ќе одговорат на барањата на современите трендови на пазарот на трудот.

Наставните програми се дизајнирани на начин да се постигне идеален баланс меѓу теоретските знаења и вештини кои студентите ги стекнуваат во текот на студирањето и увид во нивната практична апликација во реални ситуации. Истовремено, студиските програми се структурирани во согласност со Болоњскиот процес и со европските искуства, со целосно прифаќање на Европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС).

Преку компатибилноста на нашата програма со наставните програми на правните факултети на највисоко рангираните универзитети во регионот и Европа се овозможува мобилност во студирањето и прифаќање на нашата диплома од земјите вклучени во Болоњскиот процес, а сето тоа со разумна оптовареност на студентите и можност за модифицирање на наобразбата преку мноштво изборни предмети спрема индивидуалните афинитети на секој одделен студент.

Со оглед на едукацијата и на предметното портфолио на МИТ Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија, нашите студенти ги задоволуваат критериумите не само во Македонија, туку и надвор од неа.

Студиски Насоки

Студенти

0

Предмети

0

Вработени

0

Локации

0