Факултет за дентална медицина нуди студии каде ќе се образуваат здравствени стручњаци – доктори и магистри по дентална медицина, кои се оспособени за лечење на болести во уста, болести на заби, вилици и други стоматолошки болести, односно превентивно делување и развивање на свеста кај децата и возрасните за оралното здравје.

Факултетот за дентална медицина нуди студии каде ќе се образуваат студенти кои ќе стекнат знаење и вештини за кои бараат високи стандарди во академското образование. Судентите кои ќе дипломираат на факултетот за дентална медицина ќе знаат практичното да го имплементираат стекнатото знаење, ќе се профилираат во врвни доктори и магистри по дентална медицина кои ќе бидат способни да работат во развивање на свеста кај децата и возрасните за оралното здравје, ќе превенираат, ќе вршат епидемиолошко пратење, дијагностика и лечење на болести на заби и уста, ортодонција, оралната хирургија, протетиката, имлантологија.

Стоматологијата е наука која секојдневно има напредок и примена на нови знаења, материјали и технологии. Нашата цел е да се вклучиме во современите текови на европскиот високо-образовен систем, при што треба да се прилагодиме кон Болоњската декларација, како и законските норми на Еврпската Унија, затоа и студиската програма која ја нудиме на студентите е компатибилна со европските студиски програми.

Студиски Насоки

Студенти

0

Предмети

0

Вработени

0

Локации

0