Oсновањето на МИТ Економски факултет како приватна научно-образовна институција е резултат на потребите на стопанството во Република Македонија од современи менаџери подготвени да се соочат со економските предизвици на 21-от век.

Економски факултет при МИТ Универзитетот Скопје е факултет кој ги негува традиционалните, современите и напредните форми на образование. Современите услови диктираат темпо на донесување на одлуки врз основа на целосно перципирање на ресурсот информација. Правилното дефинирање на менаџментот, концептот на менаџмент функцијата и нејзиното современо претставување иницира деловен процес кој преку деловната функција опфаќа активности неопходни за антиципирање, идентификување и задоволување на побарувачката од кадри, образовани и профилирани во современите услови.

МИТ Универзитет Скопје, Економски факултет, со сите свои насоки нуди компатибилност помеѓу академското и практичното, помеѓу знаењето и вештината, компоненти кои се неопходни за еден современ менаџер. Нашата стратегиска цел е да постигнеме високо ниво на едукација за сите оние кои се заинтересирани тој процес да го прифатат и профилација на стручни кадри кои ќе понудат нови вредности во деловното опкружување. Факултетот е конципиран за практично пренесување на знаењата, овозможувајќи една синтеза помеѓу практичното и академското. Нашите студенти се високо ценети и високо компетитивни како професионалци во сите подрачја од бизнисот.

Економски факултет нуди разновидни програми и содржини кои се протегаат преку повеќе модули: модул менаџмент, модул маркетинг, сметководство и ревизија, и финансии, банкарство и осигурување. Интегративниот процес на специфични научни дисциплини факултетот го подигнуваат на високо образовно, но и професионално ниво. Нашата намера е целосна едукација на студентите во подрачјето на економските науки со стекнување и интегрирање на фундаменталните вредности.

Во рамките на факултетот спаѓа и издавачката дејност на учебници, стручна и научна литература, како и организирање научни и стручни семинари во кои се вклучени студентите.

Студиски Насоки

Студенти

0

Предмети

0

Вработени

0

Локации

0