Овде, на нашиот Факултет за архитектура, сите ние сме впрегнати во остварување на нашата мисија, која подразбира: обезбедување на наставна, научна и апликативна дејност, изучување и на светската архитектонска мисла и практика, ;но и негување и афирмација на традиционалните обележја и вредности на нашето неимарство. Отворени сме за сите студенти, како за оние младите кои кај нас го продолжуваат процесот на образование, така и за оние кои во текот на своето работно искуство се решени да ги дооформат своите знаења и да стекнат нови искуства.

Својата образовна понуда ја усогласуваме и со потребите на стопанството и науката, преку посебни предавања од областа на градежната физика, област која е во согласност со светските трендови за економичност и заштеда на енергијата, а во таа насока е и користењето на сончевата енергија. Нашата мисија е да образуваме кадри кои ќе претставуваат голем работен потенцијал, кој ќе работи не само во Македонија, туку и било каде во светот. Клучни зборови за нашата работа се: професионалност, визија и мултидисциплинарност во сите процеси и во сите делови на нашиот Факултет за архитектура како интегриран дел на МИТ Универзитетот.

Факултетот за архитектура нуди тригодишни додипломски студии на кои се профилираат кадри кои се стекнуваат со звање дипломиран инженер архитект.

Студиски Насоки

Студенти

0

Предмети

0

Вработени

0

Локации

0