Трансфер на студенти

Трансфер со упис на прв и на втор циклус на студии на МИТ Универзитет во летниот семестар во академската 2017/2018 година е во тек. 

Трансфер и упис се врши на следните факултети во состав на универзитетот:
- Факултет за правни науки,меѓународни односи и дипломатија
- Факултет за безбедносни науки
- Факултет за архитектура
- Факултет за психологија
- Факултет за менаџмент на еколошки ресурси
- Факултет за менаџмент


• Право на трансфер и упис на студии на МИТ Универзитет имаат сите студенти од други високообразовани установи, кои имале запишано најмалку една 1 академска година или дипломирале на високо образовната установа од која доаѓаат.
• Трансферот се врши во иста или сродна студиска програма во согласност со одредбите од Правилникот за единствениот кредит систем и преминот од една на друга студиска програма, односно од една на друга високообразовна установа.
• Трансферот се врши врз основа на сродноста на положените испити и студиските програми од предходното образование.
Потребни документи за аплицирање за трансфер за упис:
- Приемен лист (образец од МИТ Универзитет); 
- Исписница од високообразовната установа од која се врши трансферот (во оригинал); 
- Уверение за положени испити (во оригинал); 
- Диплома за завршено средно образование и сведителства од сите години (за трансфер и упис на прв циклус студии), односно Диплома или Уверение за завршен прв циклус студии (за трансфер и упис на втор циклус);
- Извод од матична книга на родените; 
- Уверение за државјанство;
- Уплата за школарина.
Дополнителни информации може да добиете на contact@mit.edu.mk или 078 268268, 076 319319

Students

0

Courses

0

Staff

0

Locations

0