Одржана работилница: Стрес и начини на справување со стресот

По повод акцијата на Комората на психолози на РМ - „Денови на психологија: грижа за себе е грижа за тебе“, на МИТ Универзитет, Факултет за психологија, се одржа работилница - „Стрес и начини на справување со стресот“. Присутните беа запознаени со реакциите, последиците и начините за справување со стрес. Оваа работилница беше последната работилница за „Месец на психологијата во Република Македонија“, преку која кадарот на Факултетот по психологија на МИТ Универзитет, даде свој придонес за подигнување на свесноста за менталното здравје помеѓу населението.

 

Students

0

Courses

0

Staff

0

Locations

0