Одржана работилница „Систематски еклектицизам во психолошката теорија и пракса“

На МИТ Универзитет, Факултет за психологија, се одржа работилница „Систематски еклектицизам во психолошката теорија и пракса“, која ја раководеше проф. д-р Мирослав Пендароски, декан на Факултетот за психологија при МИТ Универзитет. Работилницата беше дел од активноста на Комората на психолози на Република Македонија - Денови на психологијата 2017: грижа за тебе е грижа за себе, која се спроведува во текот на месец ноември, во сите градови на републиката, со цел да се подигне свесноста за важноста на менталното здравје.

Студенти

0

Предмети

0

Вработени

0

Локации

0