Одржана интернационалната конференција

На 6.6.2017 година во просториите на МИТ Универзитет Скопје се одржа втората интернационална научна конференција "НОВИ НАСОКИ И ПРЕДИЗВИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ТРАНСФОРМАЦИЈА ПРЕКУ МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПРИСТАП".

Конференцијата започна со инспиративните излагања на воведничарите проф. д-р Софронија Миладиноски и проф. д-р Владан Пешиќ.

Во четирите панели беа презентирани голем број домашни и странски научни и стручни трудови од повеќе области.

Студенти

0

Предмети

0

Вработени

0

Локации

0