Најново издание на меѓународното научно списание The International Journal of Recent Research in Arts and Sciences

Најновото издание на меѓународното списание The international Journal of Recent Research in Arts and Sciences, Vol. 6 (ISSN: 1857-8128) може да го погледнете нa web страницата на списанието: journal.mit.edu.mk

Списанието е мултидисциплинарно со отворен онлајн пристап до објавените трудови, а се објавува два пати годишно.

Студенти

0

Предмети

0

Вработени

0

Локации

0