МИТ Универзитет Скопје располага со современо опремен простор за теоретска и практична настава, кој се простира на речиси 2000 м2 – во Скопје и на неколку локации за практична настава низ Македонија.

За потребите на Воздухопловниот колеџ при МИТ Универзитет, опремена е посебна лабораторија со најсовремена воздухоловно-техничка опрема.
Во рамките на изведувањето на научно-образовните теоретски и практични процеси на Колеџот, склучени се договори за соработка со аеродромот „Александар Велики“ во Скопје, „Никола Тесла“ во Белград и „Летиште“ во Софија, како и со Центарот за управување со кризи на Република Македонија и сервисниот центар на „Луфтханза“ во Софија, кој располага со 4 симулатори за А и Б тип на воздухоплови.

Располагаме со АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЈА за микробиолошки, биолошки и хемиски анализи во склоп на Институтот за безбедност на храна при Факултетот за менаџмент на еколошки ресурси.

Универзитетот е опремен со НАЈМОДЕРНИ ТЕХНИЧКИ СРЕДСТВА кои соодветствуваат со современите текови на реализација на образовно -научните процеси: компјутери, проектори, печатачи, скенери, копир-апарати и друга техничка опрема.

Универзитетскиот центар во Скопје располага со 15 предавални, 3 амфитеатри, 2 компјутерски лаборатории и библиотека со богат фонд на наслови од сите научни области опфатени на факултетите при МИТ Универзитет.

ПОДАТОЦИ ЗА ПРОСТОРОТ ПРЕДВИДЕН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА

Обезбедени соодветни простории на површина од 5450 м2 според Нормативите за просторот од Уредбата за нормативи и стандарди за основање на високообразовни установи и за вршење на високообразовна дејност за студиски програми од подрачјето на медицинските науки:

 • 3 компјутерски лаборатории со по 30 работни места
 • 4 амфитеатри со 120 седишта
 • 15 предавални со 30 седишта
 • 5 предавални со 60 седишта
 • Библиотека која располага со 4000 наслови во печатена форма, како и книги во електронска форма кои се наведени како задолжителна и дополнителна литература во сите предметни програми кои се изведуваат во оваа високообразовна установа. На сите студенти им е овозможен директен електронски пристап до задолжителната и дополнителната литература.
 • Читална
Кабинети за претклиничка настава
 • Лабораторија за анатомија со 15 работни места
 • Лабораторија за физиологија и патофизиологија со 15 работни места
 • Лабораторија за хистологија и ембриологија со 15 работни места
 • Лаборатоија за биохемија со 15 работни места
 • Лабораторија за микробиологија со имунологија со 15 работни места
 • Лабораторија за антропологија и морфологија на заби и вилици со 15 работни места
 • Лабораторија со симулациони дентални модели со 4 работни места
 • акредитирана биотехничка лабораторија за испитување на квалитет и безбедност на храна со Дозвола за работа од Министерство за земјоделие и шумарство
Кабинети за клиничка настава:
 • Кабинет за протетика со 5 работни места
 • Кабинет за детска и превентивна стоматологија со 4 работни места
 • Кабинет за ортодонција со 3 работни места
 • Кабинет за орална хирургија и имплантологија со 4 работни места
 • Кабинет за кариесологија и ендодонција 5 работни места
 • Кабинет за орална патологија и парадонтологија 4 работни места
 • Кабинет за естетска реставративна стоматологија 2 работни места
 • Кабинет за 3D рентген
Кабинети за наставници со по две работни места – 11 кабинети
Кабинети за редовни професори – 15 кабинети
Кабинети за соработници со по две работни места – 10 кабинети

ЛИСТА НА ОПРЕМА ПРЕДВИДЕНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА

Опременоста и функционалноста на лабораториите, праксата и семинарите е со опрема за индивидуална работа на студентите согласно со предметните програми кои се изведуваат според ИСО стандардите

 • 100 компјутери; 70 лаптопи; 20 видеобимови; 15 принтери; 2графоскопи; 8 принтери; 1 фотокопир; 5 скенери; 6 сервери; видео надзор; 1 CISCO рутер; 1 CISCO Firewall; 5 CISCO Switch; 2 Acces Point; безжичен интернет пристап во целиот објект
 • Прирачници
 • Аудио визуелан опрема
 • 30 Светлосни микроскопи
 • Електронски микроскоп
 • Фантоми од морфо, функционална и топографскаанатомија
  • Introductory Brain Model, 2 part
  • Brain Section Model with Medial and Sagittal Cuts
  • Classic Tooth Model Series, 5 models
  • Lower Incisor, 2 part
  • Lower Canine, 2 part
  • Lower Single-Root Pre-Molar
  • Lower Twin-Root Molar showing cavities, 2 part
  • Upper Triple-Root Molar, 3 part
  • Giant Dental Care Model, 3 times life size
  • 3B MICROanatomy™ Tongue
  • Dentition Development
  • Half Lower Jaw, 3 times full-size, 6 part
  • Dental disease, magnified 2 times, 21 parts
  • Tongue Model, 2.5 times life size, 4 part
  • Adult Dentures
  • Milk Dentures
  • Half Lower Jaw, 3 times full-size, 11 part
  • Advanced Half Lower Jaw with 8 diseased teeth, 19 part
  • Upper Twin-Root Molar with Cavities , 2 part
  • Upper Incisor, 2 part
  • Showcase "Construction site: tooth with nerve"
  • Showcase "Construction site: tooth with nerve"
  • Teeth Model Activity Set
  • Dental Morphology Series, 7 part, 10 times life size - English
  • Digestive System, 2 part
  • 3B MICROanatomy™ Tongue
  • Larynx Model, 2 part
  • Nose Model with Paranasal Sinuses, 5 part
  • Ossicle Model | 20 times life size
  • Ear Model, 3 times life size, 4 part
  • Eye, 5 times full-size, 6 part
  • Female Pelvis, 2 part
  • Male pelvis with ligaments, vessels, nerves, pelvic floor and organs, 7-parts
  • Skull with Facial Muscles
  • Asian Deluxe Head with Neck, 4 part
  • Median Section of the Head
  • Head Musculature additionally with Blood Vessels
  • Head Musculature additionally with Nerves
  • Heart with Bypass, 2 times life size, 4 part
  • Hollow Foot (Pes Cavus)
  • Normal Foot
  • Flat Foot (Pes Planus)
  • Elbow Joint with Removable Muscles, 8 parts
  • Knee Joint with Removable Muscles, 12 part
  • Functional Shoulder Joint
  • Functional Hip Joint
  • Functional Knee Joint
  • Functional Elbow Joint
  • Mini Hip Joint with cross-section
  • Mini Knee Joint with cross section
  • Mini Shoulder Joint with cross-section
  • Femoral Fracture and Hip Osteoarthritis
  • Hip Joint with Removable Muscles, 7 part
  • Pulmonary Lobule with Surrounding Blood Vessels
  • 1/2 Life-Size Complete Dual Sex Muscle Model, 33-part
  • Muscle Arm, 6 part, 3/4 Life Size
  • Muscle Leg, 9 part, 3/4 Life Size
  • Nervous System, 1/2 life size
  • 7th Month Fetus
  • Mini Skeleton - Shorty - mounted on a base
  • Skeleton Model - Stan
  • Disarticulated Half Human Skeleton, wire mounted hand and foot
  • Skin Section, 70 times full-size
  • Human Skull Model on Cervical Spine, 4 part
  • Numbered Human Classic Skull Model, 3 part
  • Classic Human Skull Model, with Opened Lower Jaw, 3 part
  • Classic Human Skull Model with Opened Lower Jaw, 3 part, painted
  • Deluxe Human Demonstration Dental Skull Model, 10 part
  • BONElike™ Human Skull Model, Half Transparent & Half Bony- Complete with Brain and Vertebrae
  • Classic Flexible Spine Model with Ribs and Femur Heads
  • Cervical Spinal Column
  • Thoracic Spinal Column
  • Lumbar Spinal Column
  • Human Skull Model on Cervical Spine, 4 part
  • Classic Unisex Torso, 10-part
  • Classic Unisex Torso with Open Back, 21-part
  • Anatomical Charts and Posters (they need one piece of each one that you have)
 • Препарати за препознавање на нормалните, физиолошките, хистолошките, патофизиолошките и патолошките морфо-функционални карактеристики на сите органи и ткива кои се од неопходно значење за денталната медицина
 • Симулациони дентални модели - фантоми (комплет) со вилици (20 за дентални, 10 за беззаби вилици, 5 за орална хирургија, 5 за болести за устата и парадонтот, 10 фиксна протетика, 5 за ортодонција)
 • Симулациони модели – фантоми за изучување на анатомските карактеристики на телото.
 • Стетоскопи – 20
 • Апарати за мерење на крвен притисок – 20

Студенти

0

Предмети

0

Вработени

0

Локации

0